Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα ΣΔΕ, ΚΔΒΜ και σε φορείς Δια Βίου Μάθησης

Διάρκεια Επιμόρφωσης

Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learning Προγράμματος, αντιστοιχεί σε 300 διδακτικές ώρες εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά άτομα που εργάζονται ή σχεδιάζουν, να ασχοληθούν με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κλπ. Ακόμη ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη και εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης.

Μοριοδότηση

Η επιμόρφωση μοριοδοτείται σε Προκηρύξεις:

 1. Εκπαιδευτών Ενηλίκων  - στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)  και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) - με το μέγιστο αριθμό μορίων (2)
 2. Εκπαιδευτών Ενηλίκων - των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ - στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων με το μέγιστο αριθμό μορίων (2)
 3. για Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (α) σε θέματα Σ.Δ.Ε. με το μέγιστο αριθμό μορίων (4) και (β) στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων με το μέγιστο αριθμό μορίων (3)
 4. Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (α) σε θέματα Σ.Δ.Ε. με το μέγιστο αριθμό μορίων (5) και (β) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με το μέγιστο αριθμό μορίων (3)
 5. Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (α) σε θέματα Σ.Δ.Ε. με το μέγιστο αριθμό μορίων (4) και (β) στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων με το μέγιστο αριθμό μορίων (3)
 6. Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων με το μέγιστο αριθμό μορίων (3)
 7. Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (α) σε θέματα Σ.Δ.Ε. με το μέγιστο αριθμό μορίων (4) και (β) στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων με 3 μόρια .
 8. Σημαντικό προσόν επιλογής από Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

  Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.

 • Ιστορική εξέλιξη: Αναλύεται η ιστορική εξέλιξη και οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενήλικων
 • Βασικοί άξονες εθνικών πολιτικών: Αναφέρονται οι βασικοί άξονες της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου εκπαίδευση.
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς: Αναλύονται οι οκτώ βασικές κοινωνικές ικανότητες που χρειάζονται για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση.
 • Βασικές θεωρίες για τη μάθηση των ενηλίκων: Αναλύονται οι βασικές θεωρίες στη δια βίου εκπαίδευση: κριτική παιδαγωγική, ανδραγωγική, μετασχηματίζουσα μάθηση
 • Βασικά χαρακτηριστικά των επιμέρους ομάδων – στόχων: Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά συγκρότησης ομάδων εργασίας/ μάθησης /ενδυνάμωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Βασικές αρχές συμβουλευτικής (mentoring) και υποστήριξης (facilitating) της εκπαιδευόμενης ομάδας: Αναλύονται οι βασικές αρχές συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης της ομάδας ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες και λειτουργία & δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας: Αναφέρονται οι έρευνες και οι μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας
 • Αρχές, στάδια και μέθοδοι σχεδιασμού εκπαιδευτικής παρέμβασης: Αναλύονται με παραδείγματα τα στάδια σχεδιασμού, οι αρχές επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων

  Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 • Στοχοθεσία εκπαιδευτικής παρέμβασης: Αναλύεται με παραδείγματα ο σχεδιασμός στόχων μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης
 • Αρχές εκπαίδευσης / μάθησης ενηλίκων: Αναλύονται οι εκπαίδευσης / μάθησης ενηλίκων με βάση την βιωματική μάθηση
 • Έμφυλη διάσταση της εκπαιδευτικής παρέμβασης: Αναλύεται η διαφορετικότητα της έμφυλης εκπαίδευσης
 • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και οι μέθοδοι ενίσχυσής τους
 • Μέθοδοι διαλογικής εκπαίδευσης: Αναλύονται με παραδείγματα διδακτικές προσεγγίσεις της διαλογικής εκπαίδευσης
 • Μικροδιδασκαλίες: Προσφέρονται τύποι και παραδείγματα μικροδιδασκαλιών με πρακτική εφαρμογή
 • Εκπαιδευτικού υλικό και εποπτικά μέσα: Προσφέρονται οι τύποι και οι μορφές εκπαιδευτικού υλικού και λειτουργία εποπτικών μέσων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
 • Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτή: Αναλύονται με παραδείγματα οι τεχνικές και εργαλεία αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτή

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

 info (@) theseus.edu.gr

theseus.kavala@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

 • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

 • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Τελευταία Νέα