Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΟ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ

Πρόκειται για το πρόγραμμα "Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής ",η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες) κατά την ένταξη τους στο πρόγραμμα.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία μας  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί, έως τις 3 το μεσημέρι για να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα εγγραφής και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

Φωτοτυπία του βιβλιαρίου του ΙΚΑ (1η σελίδα που φαίνεται το ΑΜΚΑ και το ΑΜΑ)

Αντίγραφο Πτυχίο / Μεταπτυχιακό (για τους ΑΕΙ/ΤΕΙ)   ή Απολυτήριο Λυκείου / Πτυχίο ΙΕΚ (για τους ΔΕ)

Πτυχία ξένων γλωσσών και Η/Υ

Αντίγραφο του  Εκκαθαριστικού  σημειώματος έτους : Φορολογικό 201Φ

Αντίγραφο της  κάρτας ανεργίας (καρτελάκι)

Αντίγραφο του Αποδεικτικό της τελευταίας ανανέωσης (στην ηλεκτρονική αίτηση /κάρτα ανεργίας )

Αντίγραφο Σχεδίου Δράσης (από τον Ο.Α.Ε.Δ.) ή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ.)

Φωτοτυπία Βιβλιαρίου τραπέζης (1η σελίδα) ΙΒΑΝ στο οποίο να είστε πρώτο όνομα.

   Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 "Θησέας" στο τηλέφωνο 2510600205-07 και στα γραφεία του Κέντρου, Υακίνθου 4, στην Καλαμίτσα Καβάλας


Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

 info (@) theseus.edu.gr

theseus.kavala@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Τελευταία Νέα